ورق سیاه

.

نوع و سایزسایزقیمت
ورق 2 میل سیاه فولاد مبارکه 1.25*6
ورق 2 میل سیاه فولاد مبارکه 1*6
ورق 3میل فولاد مبارکه1*6
ورق 3میل فولاد مبارکه1/25*6
ورق 3میل فولاد مبارکه1/5*6
ورق 4میل سیاه مبارکه1*6
ورق 4میل سیاه مبارکه1/25*6
ورق 4میل سیاه مبارکه1/5*6
ورق 5میل سیاه مبارکه1*6
ورق 5میل سیاه مبارکه1/25*6
ورق 5میل سیاه مبارکه1/5*6
ورق 6میل سیاه مبارکه1*6
ورق 6میل سیاه مبارکه1/25*6
ورق 6میل سیاه مبارکه1/5*6
نوع و سایزسایز
ورق 2 میل سیاه فولاد اکسین 1.25*6
ورق 2 میل سیاه فولاد اکسین 1*6
ورق 3میل فولاد اکسین1*6
ورق 3میل فولاد اکسین1/25*6
ورق 3میل فولاد اکسین1/5*6
ورق 4میل سیاه اکسین1*6
ورق 4میل سیاه اکسین1/25*6
ورق 4میل سیاه اکسین1/5*6
ورق 5میل سیاه اکسین1*6
ورق 5میل سیاه اکسین1/25*6
ورق 5میل سیاه اکسین1/5*6
ورق 6میل سیاه اکسین1*6
ورق 6میل سیاه اکسین1/25*6
ورق 6میل سیاه اکسین1/5*6
نوع و سایزسایز
ورق 10 میل سیاه فولاد کاویان 1.25*6
ورق 10 میل سیاه فولاد کاویان1/5*6
ورق 12میل فولاد کاویان1/25*6
ورق 12میل فولاد کاویان1/5*6
ورق 15میل فولاد کاویان1/25*6
ورق 15میل فولاد کاویان1/5*6
ورق 20میل سیاه کاویان1/25*6
ورق 20میل سیاه کاویان1/5*6
ورق 25میل سیاه کاویان1/25*6
ورق 25میل سیاه کاویان1/5*6
ورق 25میل سیاه کاویان1/5*6
ورق 30میل سیاه کاویان1/5*6
ورق 35میل سیاه کاویان1/25*6
ورق40میل سیاه کاویان1/5*6
نوع و سایزسایز
ورق 2 میل سیاه فولاد صبا 1.25*6
ورق2/5میل سیاه فولاد صبا1/25*6
ورق 4میل فولاد صبا1/5*6
ورق 6میل فولاد صبا1/5*6
ورق 6میل فولاد صبا1/5*6
ورق8میل سیاه صبا1/5*6
ورق8میل سیاه صبا1/5*6
ورق 10میل سیاه صبا1/5*6
ورق 10میل سیاه صبا1/5*6
ورق 12میل سیاه صبا1/5*6
ورق 12میل سیاه صبا1/5*6
نوع و سایزسایز
ورق 2 میل سیاه فولاد 7الماس 1.25*6
ورق 2 میل سیاه فولاد 7الماس1*6
ورق 3میل فولاد 7الماس1*6
ورق 3میل فولاد 7الماس1/25*6
ورق 3میل فولاد 7الماس1/5*6
ورق 4میل سیاه 7الماس1*6
ورق 4میل سیاه 7الماس1/25*6
ورق 4میل سیاه 7الماس1/5*6
ورق 5میل سیاه 7الماس1*6
ورق 5میل سیاه 7الماس1/25*6
ورق 5میل سیاه 7الماس1/5*6
ورق 6میل سیاه 7الماس1*6
ورق 6میل سیاه 7الماس1/25*6
ورق 6میل سیاه 7الماس1/5*6
نوع و سایزسایز
ورق 2 میل سیاه فولاد فولاد گیلان 1.25*6
ورق 2 میل سیاه فولاد فولاد گیلان1*6
ورق 3میل فولاد فولاد گیلان1*6
ورق 3میل فولاد فولاد گیلان1/25*6
ورق 3میل فولاد فولاد گیلان1/5*6
ورق 4میل سیاه فولاد گیلان1*6
ورق 4میل سیاه فولاد گیلان1/25*6
ورق 4میل سیاه فولاد گیلان1/5*6
ورق 5میل سیاه فولاد گیلان1*6
ورق 5میل سیاه فولاد گیلان1/25*6
ورق 5میل سیاه فولاد گیلان1/5*6
ورق 6میل سیاه فولاد گیلان1*6
ورق 6میل سیاه فولاد گیلان1/25*6
ورق 6میل سیاه فولاد گیلان1/5*6
نوع و سایزسایز
ورق 2 میل سیاه فولاد مبارکه 1.25*6
ورق 2 میل سیاه فولاد مبارکه 1*6
ورق 3میل فولاد مبارکه1*6
ورق 3میل فولاد مبارکه1/25*6
ورق 3میل فولاد مبارکه1/5*6
ورق 4میل سیاه مبارکه1*6
ورق 4میل سیاه مبارکه1/25*6
ورق 4میل سیاه مبارکه1/5*6
ورق 5میل سیاه مبارکه1*6
ورق 5میل سیاه مبارکه1/25*6